Obec Bohuslavice nad Metují
Bohuslaviceokres Náchod

Jednota Orel

Jednota Orel

HISTORIE ORLA

Počátky Orla v Čechách

Na přelomu století vzniká v Čechách silné odborové hnutí katolického lidu, vyvolané vydáním encykliky "Rerum novarum" z r. 1881papeže Lva XIII. Byla založena politická strana křesťansko sociální v Litomyšli r. 1849, proti agresivitě spolků protikatolicky zaměřených začaly být  zakládány spolky katolické: Jednoty katolických tovaryšů, spolky katolického dělnictva a Svatojosefské jednoty.

Východní Čechy - Hradec Králové

V Hradci Králové se projevil obrodný proces na přelomu století hlavně zásluhou biskupa Eduarda Brynycha, který velmi podporoval zakládání katolických spolků. Známe jeho heslo: "Proti knize knihu, proti spolku spolek". První odbor byl založen při odbočce v Hradci Králové 1906. Další odbory při Všeodborovém sdružení byly založeny v r. 1907 v Kostelci nad Orlicí v r. 1908 v Nové Pace a v Litomyšli, v r. 1909 v Libštátě a České Třebové, v r. 1911 v Roškopově, Náchodě, Hor. Radechově, Hor. Kostelci, Olešnici, Žďárkách, Ústí nad Orlicí a Lomnici nad Popelkou. V Ústí nad Orlicí byl při prvním veřejném cvičení slavnostním řečníkem P. Jan Šrámek z Brna. Na Moravě bylo dáno tělocvičným odborům jméno Orel 31. května 1909. Na základě tohoto pojmenování mělo se rozhodnout na Všeobecném katolickém sjezdu v Hradci Králové 31. 8. - 2. 9. 1909, zda má být v Čechách Orel či Katolický Sokol. Brzy po sjezdu na den sv. Václava,patrona České země, vznikla v Černilově první jednota orelská v Čechách pod jménem OREL BRYNYCH. Bohuslavická jednota má podložené datum otevření Orlovny v roce 1926.

 

OBNOVENÍ JEDNOTY OREL BOHUSLAVICE

V roce 1993 se postarali bratři Šitina, Hronovský, Koukol, Mervart, Hušek a další  o znovuzrození tradice Orla v Bohuslavicích, založili orelskou jednotu a převzali zpět budovu Orlovny čp. 201 to vše za podpory ústředí Orla v Brně. V nelehké době krátce po sametové revoluci se jim podařilo dát dohromady členy a prostředky pomocí kterých provedli první nezbytné úpravy a opravy nutné  k tomu, aby budova Orlovny mohla sloužit k určeným účelům. Tak došlo k zásadní opravě střechy budovy, úpravě restaurace a vylepšení podmínek pro již v té době fungující oddíl stolního tenisu. O chod jednoty a Orlovny se starali s péčí řádného hospodáře až do roku 2003, kdy tato generace Orlů předala vedení a starost svým následníkům. Vřelé díky Vám!

 

NOVODOBÁ ETAPA JEDNOTY

V roce 2003 měla bohuslavická jednota 19 členů. K současným 38 členům vedla aktivita, která se v průběhu předcházejících let dařila členům  jednoty provádět ať to byla dříve práce s mládeží nebo později rozšiřování činnosti oddílu stolního tenisu.

Nové vedení  v čele se starostou jednoty br.Svobodou se zasadilo o zásadní rekonstrukce a stavební úpravy Orlovny. Výčet investičních  a neinvestičních akcí :

  • v roce 2003 jsme získali dotaci ve výši 250000 Kč na rekonstrukci šatny a sociálního zařízení herny stolního tenisu
  • v roce 2004 došlo k diskutovanému využití balkonu Orlovny na rozšíření herny stolního tenisu včetně zvednutí stropu, tak aby bylo možno umístit třetí hrací stůl , náklad cca 50000 z vlastních zdrojů
  • v roce 2006 jsme získali dotaci ve výši 650000 Kč (od MŠMT  za pomoci ústředí Orla) a proběhla plynofikace objektu včetně instalace plynových zářičů pro vytápění sálu Orlovny, dále byla pořízena kompletní  instalace nových el. rozvodů  sportovní části budovy   tzn. sálu včetně baru, jeviště, půdy a herny stolního tenisu, zároveň byl pořízen nový rozvaděč vnitřní,

zajištěno podružné měření  všech sítí pro restauraci a hlavní měření elektro bylo pořízeno  vně budovy vedle vchodu, proběhlo malování sportovní části Orlovny

  • v roce 2007 jsme za finanční pomoci od obce vyměnili všechna okna v přízemí  (sálu a restaurace)
  • v roce 2009 jsme získali od MŠMT dotaci ve výši 1250000 Kč a provedli na základě projektu kompletní rekonstrukci sociálních zařízení příslušejících k sálu Orlovny včetně výměny rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace, částečně jsme zrekonstruovali hernu stolního tenisu (zazdění  dvou oken, nová podlaha , kobercový obklad stěn, zateplení stropu herny), zateplili jsme severozápadní část budovy  a pořídili novou fasádu budovy  kromě části severní stěny sálu
  • v roce 2010 jsme svépomocí a za pomoci soukromých investorů navázali na předcházející investiční akci a provedli rekonstrukci restauračních prostor Orlovny sestávající z kompletní výměny rozvodů kanalizace, vody a elektroinstalace, z prostor bývalé garáže a skladu jsme vybudovali nové samostatné sociálky restaurace, upravili a zvětšili prostor kuchyně a zázemí pro kuchyň, pořídili jsme ústřední topení, lapač tuků , zřídili jsme šatnu a sociální zařízení pro personál restaurace, za pomoci obce jsme dokončili výměnu oken v patře
  • v následujících letech jsme se soustředili na dokončení nedodělků jako nátěr všech plechových částí na budově a na splácení dluhů věřitelům

 

SPORTUJEME

Hlavní sportovní aktivita jednoty je stolní tenis. Oddíl stolního tenisu má v současné době 17 hráčů, má tři družstva A, B a C. Áčko v podstatě stále hraje I. regionální přebor s jedinou vyjímkou , když si v sezoně 2004-2005 „odskočili“ do krajské soutěže, béčko je taktéž trvale účastníkem II.regionálního přeboru a céčko od svého zřízení v roce 2012 je účastníkem regionálního přeboru III. Všechna družstva bojují ve středu tabulky, např. v sezoně 2013-2014 skončilo áčko sedmé, béčko páté a céčko osmé vždy z dvanácti účastníků soutěží.

http://stis.ping-pong.cz/htm/index.php?rocnik=2014&oblast=420605

Mimo to se v Orlovně odehrávají s různou intenzitou i další sportovní činnosti jako florbal, badminton, cvičení matek s dětmi, minivolejbal.

SPOLEČENSKÁ ČINNOST

Kromě akcí naší orelské jednoty jako zajištění pouti, sportovního plesu a dalších je Orlovna k dispozici všem akcím obce i spolků organizací fungujících v Bohuslavicích. Probíhají zde veškeré zábavy, plesy a diskotéky, různé schůze obce nebo např. KDU-ČSL, divadelní představení, koncerty, oslavy. Na některých akcích se členové jednoty spolupodílí. Přičemž je vzhledem tomu, že nám obec poskytuje i finanční výpomoc, jsou tyto akce pořádány pouze za režijní náklady nebo zdarma s vyjímkou akcí soukromých.

 

NAŠE PLÁNY

Máme v úmyslu výměnou větší části židlí zajistit kulturnější prostředí při akcích (za finační pomoci od obce).

Chceme opravit závady, které se vyskytly na fasádě Orlovny.

Chceme udržet provoz restaurace, z vlastních prostředků máme v plánu postupně v restauraci vyměnit židle, stoly, položit novou podlahu.

I nadále budeme udržovat, podporovat  a rozšiřovat sportovní a společenskou činnost vlastní , obce i všech ostatních složek v obci.

Datum vložení: 1. 2. 2016 16:44
Datum poslední aktualizace: 5. 3. 2021 15:58

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Webkamera

Bohuslavice
Bohuslavice

PROJEKTY A DOTACE

Obec Bohuslavice

Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků - Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník - připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři, a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. V obci stojí dva kostely, katolický a evangelický, včetně přilehlých hřbitovů. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Čtenářům je dispozici obecní knihovna. Nakoupit lze v Marketu Monika (vedle hasičské zbrojnice), v prodejně ZEPO,  či v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice vybudovala tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistička odpadních vod. 

Součástí obecního úřadu je matriční úřad pro Bohuslavice a okolní obce - Černčice, Vršovka, Slavětín nad Metují.