Obec Bohuslavice nad Metují
Bohuslaviceokres Náchod

Dotace pro spolky

Obec Bohuslavice

Směrnice č. I/2019

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu obce

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. Hlavním účelem pravidel pro poskytování dotací z rozpočtu obce Bohuslavice (dále jen „pravidla“) je sjednocení postupů při podávání a projednání žádostí o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce a jejich poskytování fyzickým i právnickým osobám.
 1. Poskytovatelem dotace je obec Bohuslavice (dále jen „obec“ nebo „poskytovatel“). Poskytování dotací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
 1. Dotaci lze poskytnout právnické i fyzické osobě (dále jen „žadatel“) na základě písemné žádosti, kterou žadatel doplní požadovanými doklady a která je přílohou této směrnice.
 1. Dotace se poskytuje zejména na účelové neinvestiční výdaje.
 1. Dotace se poskytuje na základě uzavřené písemné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a vyplácí se zpravidla bezhotovostním převodem na účet příjemce.

 

Čl. II

Typy dotací

Žadatelům je z rozpočtu poskytovatele možné poskytnout tyto druhy dotací:

 1. PROGRAMOVÁ DOTACE

Programová dotace je dotace, na kterou může zastupitelstvo obce vyhlásit dotační programy pro příslušný rozpočtový rok, přičemž při vyhlášení dotačního programu musí minimálně stanovit:

 • cíl (účel dotačního programu, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty, výchozí podmínky, název dotačního programu)
 • důvody podpory stanoveného účelu
 • cílovou skupinu – okruh způsobilých žadatelů
 • výši celkové částky určené na dotační program
 • maximální výši dotace poskytnuté v jednotlivém případě
 • pravidla pro předkládání žádostí (lhůtu pro podání žádosti, možnosti doručení žádostí)
 • kritéria pro hodnocení žádostí
 • lhůtu pro rozhodnutí o žádosti
 • podmínky pro poskytnutí a použití dotace
 • vzor žádostí (včetně obsahu příloh k žádostem)
 1. INDIVIDUÁLNÍ DOTACE
 1. Individuální dotace na provoz či činnost právnický či fyzických osob se sídlem či aktivitou na území obce Bohuslavice, které se zabývají aktivitami v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, využití volného času, poskytování sociálních a zdravotních služeb, požární ochrany, péče o děti do 3 let věku, protidrogových aktivit, péče o historické památky apod.
 2. Individuální dotace na konkrétní projekty, investice, akce či aktivity, na které v daném roce nebyl vyhlášen program podpory a které nejsou dotacemi podle předchozího bodu a).

Žádosti o individuální dotaci musí mít písemnou podobu, musí mít požadované náležitosti a lze je podat pouze na předepsaném formuláři obce (včetně všech povinných příloh).

 

Čl. III

Žádost o dotaci

 1. Dotace se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí dotace podle Přílohy č. 1 (dále jen „žádost“) zpracované v souladu s těmito pravidly.
 1. Žádost obsahuje alespoň:
  1. jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště žadatele o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc, je-li žadatel fyzickou osobou, a je-li tato fyzická osoba podnikatelem, také identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo, je-li žadatel právnickou osobou, název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,
  2. požadovanou částku,
  3. účel, na který žadatel chce dotaci nebo návratnou finanční výpomoc použít,
  4. dobu, v níž má být dosaženo účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek,
  5. odůvodnění žádosti,
  6. je-li žadatel právnickou osobou, identifikaci
   1. osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení,
   2. osob s podílem v této právnické osobě,
   3. osob, v nichž má přímý podíl, a o výši tohoto podílu,
  7. seznam případných příloh žádosti,
  8. den vyhotovení žádosti a podpis osoby zastupující žadatele, v případě zastoupení na základě plné moci i plnou moc.
 1. Základní podmínkou přijetí žádosti je neexistence jakýchkoliv dluhů po splatnosti žadatele vůči obci a řádné plnění povinností plynoucích žadateli z dotací poskytnutých v minulosti (např. včasné a úplné vyúčtování).
 1. Žádost se na následující rozpočtový rok podává nejpozději do 30. listopadu předchozího roku.

 

Čl. IV

Posuzování žádostí a přidělování dotací

 1. Schválení poskytnutí dotace nad 50.000,- Kč v jednotlivém případě fyzické nebo právnické osobě a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí je plně v kompetenci zastupitelstva obce. Schválení poskytnutí dotace ve výši 50.000,- Kč a méně (vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy) je v kompetenci starosty obce. Při rozhodování o určení orgánu, který o schválení dotace rozhoduje, se posuzuje částka, o kterou žadatel požádá. V případě, že starosta schválí poskytnutí dotace ve své kompetenci, je povinen o tom informovat zastupitelstvo na nejbližším zasedání.
 1. Na poskytnutí dotace není právní nárok.
 1. S žadatelem, jemuž byla dotace schválena (dále jen „příjemce“), uzavře obec veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy podle vzoru v Příloze č. 2 (dále jen „smlouva“).
 1. Obec zveřejní veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a její dodatky na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo jejího dodatku. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace do výše 50 000 Kč se nezveřejňuje; pokud uzavřením dodatku k veřejnoprávní smlouvě bude dotace zvýšena nad 50.000 Kč, obec zveřejní veřejnoprávní smlouvu a její dodatek na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Veřejnoprávní smlouva včetně dodatků musí být zveřejněna po dobu 3 let ode dne zveřejnění.
 1. Nevyhoví-li obec žádosti, sdělí písemně bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 30 dnů) žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.
 1. Finanční prostředky poskytnuté formou dotace musí být použity v souladu s uzavřenou smlouvou a těmito pravidly. Příjemce je povinen použít poskytnuté finanční prostředky maximálně hospodárným způsobem. Tyto prostředky nesmí poskytnout 3. osobám, pokud nejde o úhrady spojené s realizací projektu, na který byly poskytnuty.
 1. Poskytnuté finanční prostředky nelze použít na úhradu mezd, finančních odměn, penále, úroků, náhrady škod, pokut, ani na nákup alkoholických nápojů či tabákových výrobků.
 1. Poskytnuté finanční prostředky lze použít maximálně do výše 80% vynaložených nákladů, tj. spoluúčast příjemce dotace činí min. 20%. Příklad: Pokud je poskytnuta dotace ve výši 10.000,- Kč, musí při vyúčtování příjemce dotace předložit obci uznatelné náklady ve výši min. 12.500,- Kč (výpočet: 10000/80x100).
 1. Příjemce poskytnuté dotace se zavazuje k tomu, že při pořádání akce, realizaci investiční výstavby, provozu zařízení či jiné formě využití dotace uvede na reklamních a obdobných materiálech, v reklamních spotech v tisku, rozhlase, televizi či jiném médiu skutečnost o finanční spoluúčasti obce.
 1. Majetek financovaný či spolufinancovaný z poskytnuté dotace, u kterého to není odůvodnitelné, nesmí příjemce po dobu tří let od jeho pořízení prodat, darovat, pronajmout či poskytnout jako výpůjčku.
 1. Nevyčerpanou část poskytnuté dotace je příjemce povinen vrátit obci nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

 

 Čl. V

Finanční vypořádání dotace

 1. Příjemce dotace je povinen obci předložit nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředku a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků do rozpočtu obce – finanční vypořádání (formulář finančního vypořádání je Přílohou č. 3).
 1. Součástí finančního vypořádání jsou kopie účetních dokladů (např. kopie faktur, pokladních dokladů a bankovních výpisů) vztahující se k použití poskytnuté dotace a prokazující skutečné náklady projektu. Zálohová faktura se nepovažuje za podklad k finančnímu vypořádání dotace.
 1. Po předložení finančního vypořádání, finanční výbor zastupitelstva obce, v souladu s § 119 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, provede kontrolu správnosti finančního vypořádání. O výsledcích kontroly informuje zastupitelstvo obce na nejbližším zasedání následujícím po skončení kontroly.
 1. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je obec Bohuslavice oprávněna provést u příjemce dotace veřejnoprávní kontrolu. Tuto kontrolu vykoná finanční výbor zastupitelstva obce.
 1. Příjemce dotace je povinen předložit členům finančnímu výboru zastupitelstva obce k nahlédnutí originály všech účetních dokladů prokazujících skutečně vynaložené náklady na projekt.
 1. Fyzickou prohlídku majetku, který příjemce dotace z dotace pořídil je oprávněn vykonat kontrolní výbor zastupitelstva obce.
 1. Pokud příjemce poruší některé ustanovení pravidel nebo smlouvy, může mu být v následujícím roce odmítnuto přidělení dotace.

 

Čl. VI
Poskytování peněžitých darů

 1. Obec poskytuje mimo dotace rovněž peněžité dary, a to na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby či dle svého uvážení.
 1. Obec poskytuje zpravidla tyto peněžité dary:
  1. ve výši 3.000,- Kč na nově narozeného občana trvale hlášeného v obci;
  2. ve výši 1.000,- Kč při nástupu dítěte do mateřské školy nebo základní školy.
 1. Schvalování peněžitých darů se řídí ust. § 85 písm. b) zákona o obcích, přičemž dary do výše 20.000,- Kč jedné fyzické či právnické osobě v jednom kalendářním roce schvaluje starosta a dary vyšší zastupitelstvo obce. Starosta je povinen informovat zastupitelstvo o schválených darech do výše 20.000,- Kč na jednání následujícím po schválení takového daru.
 1. Peněžité dary nepodléhají finančnímu vypořádání.

Čl. VII

Závěrečné ustanovení

 1. Výjimky z této směrnice schvaluje zastupitelstvo obce.
 1. Tato směrnice nabývá účinnosti ke dni 1. 1. 2020 a nahrazuje směrnici č. 1/2016, která se účinností této směrnice ruší.

 

V Bohuslavicích dne 26. listopadu 2019

 

 

………………………….                              ………..……………………..

Jiří Tojnar, starosta                                         Vlastimil Nývlt, místostarosta

 

 

Přílohy: (formuláře ke stažení budou doplněny) 

Příloha č. 1

Příloha č. 2 – Vzor smlouvy o poskytnutí dotace

Příloha č. 3

Směrnice č. I/2019 ke stažení

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Webkamera

Bohuslavice
Bohuslavice

PROJEKTY A DOTACE

Obec Bohuslavice

Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků - Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník - připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři, a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. V obci stojí dva kostely, katolický a evangelický, včetně přilehlých hřbitovů. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Čtenářům je dispozici obecní knihovna. Nakoupit lze v Marketu Monika (vedle hasičské zbrojnice), v prodejně ZEPO,  či v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice vybudovala tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistička odpadních vod. 

Součástí obecního úřadu je matriční úřad pro Bohuslavice a okolní obce - Černčice, Vršovka, Slavětín nad Metují.