Obec Bohuslavice nad Metují
Bohuslaviceokres Náchod

Putování Severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic

2011 - 2012

projekt: Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic

Stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích

realizace: Broumovské stavební sdružení s.r.o., Broumov

celkové výdaje: 5 578 551 Kč bez DPH

dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj (CZ-PL)

číslo projektu: PL.3.22/2.2.00/09.01510


 


12

34


Stavební úpravy jsou součástí projektu s názvem "Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic". Číslo projektu PL.3.22/2.2.00/09.01510. Tento projekt je spolufinancován Evropskiu unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem ČR z Operačního Programu Přeshraniční Spolupráce ČR - PR v období 2007 - 2013.

 

Co je to Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013?

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007–2013 navazuje na Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA Česká republika – Polská republika, který probíhal v letech 2004-2006. Hlavním cílem programu je přeshraniční spolupráce a rozvoj česko-polského příhraničí.
Jde především o posilování vzájemných hospodářských, společenských a kulturních vztahů, společnou péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, budování flexibilního trhu práce a jiných oblastí rozvoje.


Časový plán akcí projektu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledek výběrového řízení

2

 

Květen 2011

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručný popis rekonstrukce

Objekt kostela je z vnější strany v nevyhovujícím stavu, proto navrhujeme tyto rekonstrukce stávajícího objektu. Bude provedena revitalizace okolí kostela a přilehlé fary. Do revitalizace bude zahrnuto vykácení některých stromů, které z důvodu staří nebo své polohy nevyhovují dané rekonstrukci. Úprava terénu a osazení okrasných květin kolem objektu. Kolem všech objektů při rekonstrukci bude provedeno oplocení z důvodu ochrany a částečného zabezpečení proti vandalům. Provedeme hydroizolaci betonové soklu kolem kostela, dále zajistíme praskliny, kvůli následnému šíření a zvětšování prasklin. Betonový sokl poté bude natřen voděodolným nátěrem šedivého odstínu. Fasáda je poškozena zhruba z 90 %, takže provedeme celkovou rekonstrukci fasády dle projektu. Před provedením fasády se zrekonstruují římsy a lomené klenby, které tvoří jednu z mnoho dominant objektu. Staré nevyhovující okna budou odstraněna a budou osazena nová okna totožného vzhledu i velikosti, aby byl zachován původní vzhled objektu. Na objektu se nachází 4 kříže, které je nutné znovu zrekonstruovat a osadit na původní místa.

Hlavní vchod do objektu bude muset projít celkovou rekonstrukcí včetně výměny hlavních vstupních dřevěných dveří. Původní ozdobné kování bude zachováno, ale dveře i s rámem budou provedeny nové, opět zachováme vzhled i velikost vstupních dveří. Před hlavním vchodem se nachází schodiště s podestou, které je v dezolátním stavu. Schodiště i s podestou bude odbouráno a následně vybetonovaný nový základ a osazené zrekonstruované kamenné schody s podestou a přilehlým zídkami, které tvoří zábradlí při vstupu do objektu. Byl navržen nový chodník k hlavním vstupu do budovy a bude proveden ze zámkové dlažby BEST. Dále navrhuji rekonstrukci ozdobných částí objektu, výměnu starých opotřebovaných dveří, které jsou poškozeny nebo zničené cizím zaviněním. Jako střešní krytina byla navržena Lindap, z důvodu menší hmotnosti, bereme ohled  na staří krovu, samozřejmě uhnilé nebo jinak poničené dřevěné prvky budou vyměněny z důvodu bezpečnosti a nosnosti nové střešní krytiny. Součástí kostela jsou věžní hodiny, které budou dány do chodu, hodinářem, částka uvedená v rozpočtu může být upravena přímo na místě po návštěvě odborníka. Kolem celého kostela bude proveden okapový chodník.

 

Stav stavebních úprav evangelického kostela k 30. 9. 2011


Stavební  úpravy evangelického kostela byly zahájeny 20. 6. 2011  provádějící firmou BSS Broumov převzetím staveniště. V prví fázi proběhly nutné zemní práce spojené s odstraněním překážejících dřevin a prací spojených s odvodněním objektu. Po odstranění stávající dešťové kanalizace ústící do pozemku v blízkém okolí kostela by založena nová a svedena do sběrné jímky u cesty, odkud bude napojena do dešťové kanalizace a vyvedena do potoka. Kolem kostela byl proveden výkop rýh pro drenáž, položena drenážní hadice napojená do dešťového potrubí. Rýha byla oddělena  od základového zdiva nopovou folií a obsypána kačírkem. 
Koncem června byla zahájena montáž lešení kolem věže. Po dostavbě lešení byla provedena prohlídka plechování a zjistilo se, že jeho stav je v havarijním stavu a je nutno řešit jeho výměnu. V zadávací dokumentaci nebyla výměna plechování ani nástřešních žlabů řešena, měla být pouze ošetřena novým nátěrem. Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení  nebylo možno doplnit tento požadavek do zadávací dokumentace ani nebylo možno ze země zjistit skutečný stav. Na základě zjištěného stavu byl svolán kontrolní den za účasti stavební firmy, obce, stavebního dozoru a zástupce RDA. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že z důvodu pozdějších nákladů je nutné provést nové oplechování věže a výměnu žlabů. Současně bylo dohodnuto, že místo stávající kombinace oplechování systémem LINDAB  a mědi  se z důvodu nesourodého materiálu požádá o změnu na systém PREFA, čímž se prodlouží záruka na 40 roků.  V tomto smyslu byla zpracována žádost o změnu včetně navýšení rozpočtu v rámci přidělených finančních prostředků z dotace. Žádost byla projednána  na CRR a posouzena jako reálná. Nyní se čeká na schválení a vyřízení naší žádosti, čímž dochází ke skluzu v harmonogramu prací, ovšem bez změny termínu konečného dokončení stavebních úprav. Vzhledem k tomu, že vedoucím partnerem projektu jsou polské Pieszyce je průběh změny poněkud zdlouhavý. 
Koncem června byly na věž nainstalovány nové věžní hodiny. Zbývá ošetřit ciferníky novým nátěrem, což bude provedeno při konečné úpravě nové fasády na věži v průběhu října.

Nývlt Vlastimil

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co se dělo v závěru roku 2011

Jednání o požadovaných změnách bylo úspěšně završeno jejich schválením v listopadu loňského roku. Vzhledem k již zazimované stavbě a pokročilému datu nebylo reálné ve stavebních pracech pokračovat  a to i z důvodu legalizace schválených změn. To bylo provedeno na lednovém zasedání zastupitelstva obce schválením Dodatku smlouvy o dílo č. 2 s Broumovským stavebním sdružením s.r.o, zahrnujícím rozšíření předmětu díla o požadované změny, tj. změnu použitého materiálu a doplnění  oplechování věže a nástřeších žlabů. Cena díla tímto vzrostla o 395.966 Kč ze 4.648.793 Kč na 5.044.759 Kč (bez DPH) , což je v rámci přidělených dotačních prostředků. Je nutné dodat, že schválení a realizace této změny zabezpečí střešní konstrukci  a tím i celou stavbu na dlouhé období bez dalších nákladů.

Práce byly tedy přerušeny ve fázi obnovené fasády na plášti věže, ovšem bez zásahu do plechování. Nyní, až počasí dovolí bude dostavěno lešení kolem střechy věže, provedeno oplechování celé střechy, výměny plechování  na dělících římsách a okenních parapetech, začištění omítky kolem vyměněného plechování a nátěr nové fasády. Dále budou práce pokračovat podle upraveného harmonogramu. Realizace změn a čekání na jejich schválení posunulo  konečný termín  stavebních úprav  ze září na konec října 2012. Nový harmonogram  je součástí Dodatku č. 2  smlouvy o dílo          č. 11/03/1109 „Putování Severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem  bez hranic – Stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích“. 

 

Pokračování stavebních úprav evangelického kostela v 1. čtvrtletí 2012.

Vzhledem k tomu, že skutečná zima trvala pouhý měsíc, mohly se stavební práce rozběhnout již v únoru.Kolem obvodových zdí kostela a špice věže bylo dostavěno   lešení, byly odstraněny přerostlé a staré ovocné stromy a nálety,  probíhají práce s odstraněním kořenů a pařezů. Na věži bylo demontováno staré plechování, opraveno pobití, provedena sanace krovů a krycích prken proti dřevokazným houbám  a škůdcům. Věž byla opatřena parozábranou  a probíhá její plechování. Z pláště kostela je odstraňována stará omítka a je prováděna příprava pro nové plechování a fasádní práce.

6678

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stav stavebních úprav k 30. 6. 2012

Koncem června se objevila část nové fasády kostela ve finální podobě. Po opatření věže novým plechováním hliníkovým povrchově upraveným plechem PREFA byl zahájen nátěr nové fasády a postupná demontáž lešení. Dokončují se výměny plechů na římsách a šikmých částech pilířů. Byla provedena povrchová úprava ciferníků nově osazených věžních hodin. Je připravena výměna dřevěných žaluzií a probíhá zakrytí všech větracích otvorů ve věži proti nežádoucímu vnikání ptactva do objektu.Kolem pláště kostela je postaveno lešení a je dokončena nová omítka vyjma dokončení po osazení zbývajícího plechování. V součinnosti probíhá příprava pro výměnu střešní krytiny a zbývajících systémových prvků jako žlaby, svody, sněhové zábrany, hromosvodové soustavy a výměny okenních skel včetně ošetření a povrchové úpravy rámů.  Z přilehlého pozemku jsou odstraněny všechny nežádoucí dřeviny včetně pařezů a je prováděna příprava na jeho revitalizaci a instalaci nového oplocení.

910

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr projektu stavebních úprav evangelického kostela.

Blíží se   závěr  projektu Stavebních úprav evangelického kostela v Bohuslavicích, prováděného v rámci „Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic ,  číslo projektu PL.3.22/2.2.00/09.01510“.  K dnešnímu dni jsou v podstatě dokončeny fasády včetně štukových prací  na římsách a ostění oken. Je dokončena montáž nové krytiny z hliníkového povrchově upraveného plechu  „Prefa“  kromě části nad oltářem, která bude dokončena s probíhající demontáží  lešení. Bednění pod novým plechováním bylo ošetřeno proti dřevokazným houbám a škůdcům. Pod plechování byla instalována pojistná folie. V místech napadených hnilobou, kterou způsobilo  zatékání  vody poškozenou krytinou byla provedena výměna částí krokví a bednění. S těmito náklady nebylo v projektu počítání a budou muset být hrazeny z obecních prostředků.  Rámy oken byly  po demontáži skel očištěny , ošetřeny novým nátěrem a následně zaskleny. Venkovní části stěn jsou z větší části přebroušeny a opatřeny nátěrem, který se bude postupně dokončovat  s probíhající demontáží   lešení. Na boční stříšky a nad oltářní část se vrátí zrekonstruované  pískovcové kříže. V průčelí věže bylo opraveno a přeskleno kulaté rozetové okno. Po dokončení nátěru fasády budou osazeny zrekonstruované vstupní a boční dveře. Po odstranění lešení  proběhne demontáž a nová instalace vstupního schodiště a dokončení hlavního schodiště.  Mezi závěrečné práce bude patřit vybudování přístupových cest a chodníků kolem objektu ze zámkové dlažby, provedení oplocení dle projektu a terénní úpravy celého areálu.

V souvislosti se stavebními úpravami ev. kostela  jsme realizovali  i záměr rozšíření celého prostoru o starou evangelickou školu a přilehlé pozemky, které byly bezplatně získány od evangelické církve s předpokládaným využitím  pro oddechové a kulturní akce občanů Bohuslavic včetně vybudování dětského hřiště.  Darování budovy školy a pozemků je schváleno starošstvem  FS ČCE v Náchodě - Šonově a je ve fázi před podepsáním smlouvy a zapsáním do katastru nemovitostí.

S ukončením prací se počítá do konce měsíce listopadu s tím, že 2. 12. 2012 je plánováno slavnostní otevření  za účasti všech zainteresovaných a pozvaných  hostů. Při příležitosti otevření vystoupí pěvecký soubor KÁCOV z Nového Města nad Metují.

Vlastimil Nývlt

12
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření zrekonstruovaného evangelického kostela

Dne 2. prosince 2012, v první adventní neděli  byl slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný evangelický kostel za bohaté účasti obyvatel Bohuslavic a hostů. Otevření oznámil všem hlahol zvonů z věže kostela a  přestřižení pásky starostou obce a farářem Mgr. Bártou  předcházely fanfáry žesťové skupiny Valánečky. Celým programem provázel slovem  Mgr. Roman Kyral., který na úvod přečetl dopis dlouholetého faráře evangelické církve v Bohuslavicích pana Miroslava Frydrycha z Kolína, který se nemohl z důvodu zaneprázdnění zúčastnit.              Poté přednesl úvodní projev pan starosta Bohuslavic Jiří Tojnar a předal slovo faráři Českobratské církve evangelické Mgr. Marku Bártovi. Úvod v podobě mluveného slova  zakončil pan starosta polských Pieszyc Miroslav Obal,  který odevzdal našemu  starostovi dar v podobě makety rozhledny Velká Sova v Sovích horách, zrekonstruované také z dotačního titulu přeshraniční spolupráce ČR-PR.

Úvodní slovo starosty

Dobrý den dámy a pánové.
Srdečně Vás všechny vítám zde v Bohuslavicích u příležitosti dnešního slavnostního otevření tohoto zrekonstruovaného evangelického kostela.  Dovolte mi přivítat naše milé hosty z polských Pieszyc, z Nové Paky, zástupce Euroregionu Glacensis z Rychnova nad Kněžnou i Mgr.Marka Bártu faráře Českobratrské církve evangelické ze Šonova.  Úvodem něco z historie českobratrské církve evangelické v Bohuslavicích nad Metují.
V Bohuslavicích, stejně jako v jejich širším okolí existovali tajní nekatolíci v období před vydáním Tolerančního patentu, v roce 1782 byl zřízen sbor, který se o dva roky později připojil jako filiální sbor k augsburskému sboru v Černilově. Scházeli se v soukromí na statku Václava Voborníka čp.123 a v roce 1819 získali povolení k stavbě chrámu, jehož základní kámen byl položen 31května1820. 16.září 1821 byla posvěcena toleranční modlitebna, v níž černilovští faráři  čtyřikrát ročně konali bohoslužby. Modlitebna, opravovaná v roce 1881, sloužila do roku 1899. V roce 1921 byla prodána a přestavěna na obytný dům čp.277. Druhou modlitebnu sbor získal v roce 1857, když při stavbě hřbitova postavil prostornou hřbitovní kapli, ta však byla v roce 1871 stržena. Pak se uvažovalo o stavbě honosnějšího chrámu. Nynější jednolodní novogotický chrám s věží v ose vstupního průčelí však byl vystavěn až v letech 1898-9 podle návrhu Josefa Blechy z Karlína královéhradeckými staviteli Václavem Rejchlem a Tomášem Suhradou nákladem 17 000 zlatých.. Základní kámen byl položen 26.července1898 a chrám otevřen a posvěcen na první adventní neděli 3. prosince roku 1899. Naposledy se kostel opravoval  v roce 1938 nákladem 28 000 Kč. K 31. červenci 2007 bohuslavický sbor, který byl dlouho neobsazený, zanikl a připojil se jako kazatelská stanice ke sboru Českobratrské církve evangelické Náchod – Šonov.
Chátrající objekt evangelického kostela byl v roce 2009 zahrnut do projektu „Putování severovýchodními Čechami a Dolním Slezskem bez hranic“ se záměrem odkoupení objektu obcí, jeho rekonstrukcí a následným možným využitím k církevním a kulturním aktivitám pro všechny občany obce. Na podzim roku 2010 byl tento projekt schválen. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a státním rozpočtem České republiky z Operačního programu Přeshraniční spolupráce     ČR –PR v období 2007-2013. 13.12.2010  zastupitelstvo obce odsouhlasilo zakoupení tohoto kostela, v dubnu roku 2011 po výběrovém řízení byla veřejná zakázka přidělena Broumovskému stavebnímu sdružení a zahájena samotná rekonstrukce. Celková částka rekonstrukce je přibližně 6 milionů a Obec Bohuslavice z toho zaplatí 10 procent.                   Během rekonstrukce bylo provedeno oplechování věže povrchově upraveným hliníkovým plechem včetně ošetření dřevěné konstrukce proti dřevokazným houbám a škůdcům, oplechování na římsách a šikmých částech pilířů, nově instalovány věžní hodiny, výměna dřevěných žaluzií na věži a zakrytí všech větracích otvorů, nové oplechování střechy a instalace žlabů, svodů, sněhových zábran, hromosvodné soustavy, výměna okenních skel včetně ošetření rámů, zrekonstruovány všechny dveře, kolem celého kostela byl proveden výkop rýh pro drenáž a dešťovou kanalizaci, rýha byla oddělena od základového zdiva nopovou fólií a obsypána kačírkem, ze zahrady byly odstraněny přerostlé ovocné stromy, náletové dřeviny a přerostlé neudržované živé ploty včetně pařezů, okolo celého pozemku je nové oplocení a na jaře zde budou vysázeny nové dřeviny.  
V letních měsících tohoto roku se mi podařilo domluvit s Českobratrskou církví evangelickou  bezplatný převod přilehlé evangelické školy do vlastnictví naší obce. Po společné dohodě s Českobratrskou církví evangelickou a obdržení demoličního výměru byla provedena demolice nepotřebné budovy staré garáže u evangelické školy se záměrem úpravy celého areálu kostela a školy jako celku. V prostoru upraveného areálu je uvažováno s umístěním dětského hřiště, odpočinkové zóny pro rodiče s dětmi a odpočinkového a informačního stanoviště v zamýšlené trase cyklostezky obcemi Dobrovolného svazku obcí Metuje. Celou rozsáhlou revitalizaci chceme dokončit v příštím roce tak, aby mohla sloužit novému záměru.  V současné době máme dokončeny všechny stavební úpravy evangelického kostela v Bohuslavicích a slavnostní otevření nově zrekonstruovaného kostela je právě dnes  2.prosince 2012 , tj.113 let od otevření tohoto kostela, které proběhlo 3. prosince 1899.     Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kdo měli co do činění s touto rekonstrukcí, za dobrou spolupráci s nimi a to hlavně: místostarostovi Vlastimilu Nývltovi, všem  zastupitelům Bohuslavic, panu Vaníčkovi a Ing. Kuderovi z BSS Broumov, Ing. Paukertové z Euroregionu Glacensis, stavebnímu dozoru,v neposlední řadě našim obecním zaměstnancům v čele s panem Pavlem Novotným a všem, na které jsem nevědomky zapomněl.        

Děkuji  a přeji všem příjemné a pohodové prožití adventu

Jiří Tojnar - starosta Bohuslavic

Obecní úřad

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1
1
2

Webkamera

Bohuslavice
Bohuslavice

PROJEKTY A DOTACE

Obec Bohuslavice

Bohuslavicemi protéká Bohuslavický potok s kaskádou rybníků - Šuryt, Štíp, Tláskal, Věžiště, Pod hospodou, Pod pastouškou a Dolejší rybník - připomínající vznikem přelom 14. a 15. století, kde se kdysi chovali kapři, a naše obec v ničem nezaostávala za slávou rybníkářství jižních Čech. V obci stojí dva kostely, katolický a evangelický, včetně přilehlých hřbitovů. Obec je zřizovatelem základní školy a mateřské školy. Čtenářům je dispozici obecní knihovna. Nakoupit lze v Marketu Monika (vedle hasičské zbrojnice), v prodejně ZEPO,  či v krámku U Krupičků. Obec Bohuslavice vybudovala tlakovou kanalizaci, na lukách pod obcí byla vybudována čistička odpadních vod. 

Součástí obecního úřadu je matriční úřad pro Bohuslavice a okolní obce - Černčice, Vršovka, Slavětín nad Metují.