Aktuální počasí

Počasí dnes:

23. 3. 2018

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, v Čechách zpočátku až zataženo, místy přeháňky, od 500m srážky sněhové. Denní teploty 4 až 8°C. Noční teploty 0 až -4°C.

Mobilní verze

mobilní verze webu

Bannery

1

2

3

45

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 2
DNES: 229
TÝDEN: 1467
CELKEM: 247435

Navigace

Obsah

Zpět

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace SDH 2018

Veřejnoprávní smlouva

o poskytnutí neinvestiční dotace

č.      1/2018

 

uzavřená dle § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Obec:...Obec Bohuslavice nad Metují

             Bohuslavice   175       

IČO:  00272493

Č.ú.:    43 – 9402920257/0100

zastoupený starostou obce  p. Jiřím Tojnarem

na straně jedné

(dále jen jako „poskytovatel“)

 

a

 

Obchodní jméno firmy, sídlo

               SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bohuslavice

               Bohuslavice      

IČO:       48623415

Č.ú.:       154659916/0300

zapsání v obchodním nebo živnostenském rejstříku

zastoupená starostou sboru p. Josefem Hemelíkem, nar. 11.5.1958, bytem Bohuslavice  348

na straně druhé

(dále jen jako „příjemce“)

 

uzavírají v souladu s ustanovením § 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tuto

 

 

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestičního příspěvku

z rozpočtu Obce Bohuslavice nad Metují

(dále jen „Smlouva“)

 

 

I.

Předmět a účel Smlouvy

 

  1. Obec Bohuslavice nad Metují  poskytne v roce 2018 ze svého rozpočtu příjemci příspěvek ve výši  

 

70.000,- Kč sedmdesáttisíckorunčeských)

 

na nákup výstroje a vybavení jednotky, pohonné hmoty, financování soutěží a další drobné výdaje.

 

2. Příspěvek bude převeden na účet příjemce  do 31.3.2018

 

3. Příjemce příspěvek přijímá a zavazuje se ho použít k účelu popsanému v bodě 1 této Smlouvy a za podmínek stanovených touto Smlouvou a platnými právními předpisy.

 

II.

Další ujednání

 

1. Příjemce se zavazuje sestavit přehled o čerpání poskytnutého příspěvku, který předloží Obci Bohuslavice nad Metují do 31.1.2019 na tiskopise, který tvoří přílohu této Smlouvy.

 

2. Nevyužité finanční prostředky se příjemce zavazuje vrátit na účet poskytovatele nejpozději do 31.12.2018,

 

3. Nedodržení účelu použití příspěvku se považuje za porušení rozpočtové kázně podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obec – poskytovatel uloží osobě, která se porušení rozpočtové kázně dopustila, odvod do svého rozpočtu ve výši částky neoprávněně použitých prostředků svého rozpočtu spolu s povinností zaplatit penále ve výši 1 promile denně z neoprávněně použitých prostředků, nejvýše však do této částky, a to do 30 dnů od rozhodnutí poskytovatele o vrácení neoprávněně použitých prostředků včetně penále. Pokud bude penále nižší než 1 000 Kč, neuplatní se.

 

 

III.

Závěrečná ustanovení

 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma stranami.

 

2. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou stran, a to písemnou formou.

 

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží příjemce a jeden poskytovatel.

 

4. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

            a) Tiskopis „Vyúčtování neinvestičního příspěvku“

            b) Rozhodnutí zastupitelstva obce o poskytnutí příspěvku

 

 

IV.

Poskytnutí příspěvku a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením  zastupitelstva poskytovatele č. 1/2018/9 ze dne 22.1.2018

 

 

v Bohuslavicích  dne....................................          v Bohuslavicích      dne......................................

 

.....................................................

................................................

starosta

za poskytovatele dotace

starosta spolku

za příjemce dotace

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 1. 2018

Datum sejmutí: 25. 1. 2021

Zpět