Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 4. 2018

j

Bude většinou jasno až skoro jasno. Denní teploty 22 až 26°C. Noční teploty 10 až 6°C.

Mobilní verze

mobilní verze webu

Bannery

1

2

3

45

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 212
TÝDEN: 1616
CELKEM: 256147

Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení a Zápis ZO ze dne 6.3.2017

Zápis č. 2/2017

 

 

z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 6. 3. 2017 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obecního úřadu.

 

 

Přítomni:               Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Kvirenc Radek, Menclová Miluše, Hladíková Jana, Syrovátko Josef, Zítko Jaroslav, Kyral Roman a Voborníková Ilona.

 

Omluveni:            

 

                              

Program:

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

3. Spolufinancování projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem

4. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku p.č.790/6

5. Schválení Dodatku č. 1 s firmou ZEPO Bohuslavice, a.s.

6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210

7. Zadání zpracování projektové dokumentace na budovu OÚ

8. Příkazní smlouva Městská knihovna N.M.n.M.

9. Odkoupení Sokolské zahrady v Bohuslavicích

10. Nákup zahradních kompostérů

11. Diskuse

12. Závěr

 

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený program schůze.

 

Hlasování:             ANO:          10                       NE:         0                             ZDRŽEL SE:           0

 

Doplnění a schválení programu bylo jednohlasně schváleno.

 

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

Návrhová komise:               p. Zítko, p. Nývlt  

Ověřovatelé zápisu:           pí. Voborníková, p. Novotný          

Zapisovatelka:                      pí. Pultarová

 

Hlasování:             ANO:      10                     NE:                   0                         ZDRŽEL SE:            0

 

Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky byla schválena.

 

3. Spolufinancování projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem

ZO bylo seznámeno s česko-polským projektem Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem a jeho spolufinancováním.

 

Hlasování:             ANO:            8                      NE:                      0              ZDRŽEL SE:   2 - p. Syrovátko, p. Hladíková     

 

ZO schvaluje spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 5 200 EUR (tj. 140 500 Kč) a všech případně vzniklých nezpůsobilých výdajů česko-polského projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem, registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080.

 

4. Kupní smlouva na prodej obecního pozemku p.č. 790/6

ZO bylo seznámeno s návrhem kupní smlouvy mezi obcí Bohuslavice a Jaroslavem Černým, Bohuslavice čp. 144.

Společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. se vzdala předkupního práva na výše uvedený pozemek p.č. 790/6.

V průběhu projednávání bodu číslo 4 se dostavila paní Menclová.

 

Hlasování:             ANO:            11                  NE:                      0                    ZDRŽEL SE:          0

 

ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a panem Jaroslavem Černým na prodej pozemku p.č. 790/6  o výměře 60 m2  v celkové výši 6 000 Kč.

 

5. Schválení Dodatku č. 1 s firmou ZEPO Bohuslavice, a.s.

ZO bylo seznámeno s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků.

 

Hlasování:             ANO:            10                 NE:                      0                      ZDRŽEL SE:  1  - p. Kyral

 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 3294 ze dne 28.11.2008 s firmou ZEPO Bohuslavice, a.s. a pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku. 

 

6. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210

ZO bylo seznámeno s žádostí pana Ladislava Prokeše o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210.

 

Hlasování:          ANO:          9                      NE:                    0                ZDRŽEL SE:  2 - p. Syrovátko, p. Voborníková

 

ZO schvaluje záměr prodat část obecního pozemku p.č. 210 v k.ú. Bohuslavice nad Metují.

 

7. Zadání zpracování projektové dokumentace na budovu OÚ

ZO bylo seznámeno s návrhem firmy PROIS, a.s. Hradec Králové na vypracování zjednodušené projektové dokumentace stavby na připravovanou rekonstrukci obecního úřadu Bohuslavice čp. 175.

 

Hlasování:          ANO:           11                      NE:                   0                    ZDRŽEL SE:         0 

 

ZO schvaluje nabídku firmy PROIS, a.s  Hradec Králové na vypracování zjednodušené projektové dokumentace stavby obecního úřadu Bohuslavice čp. 175 v celkové výši 43 076 Kč s DPH a pověřuje starostu podpisem SOD. 

 

8. Příkazní smlouva Městská knihovna N.M.n.M.

ZO bylo seznámeno s příkazní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.

 

Hlasování:          ANO:             11                        NE:                 0                        ZDRŽEL SE:           0

 

ZO schvaluje příkazní smlouvu s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.

 

9. Odkoupení Sokolské zahrady v Bohuslavicích

ZO bylo seznámeno s možností případného odkupu pozemků sokolské zahrady včetně staveb obcí  Bohuslavice.  Sokolská zahrada má výměru pozemků 8 164 m2

 

Hlasování:          ANO:            11                         NE:                   0                        ZDRŽEL SE:            0

 

ZO schvaluje záměr odkupu pozemků Sokolské zahrady v Bohuslavicích do maximální výše 500 000 Kč a pověřuje starostu dalším jednáním s TJ Sokol.

 

10. Nákup zahradních kompostérů

ZO bylo seznámeno s návrhem nákupu kompostérů a následným pronájmem občanům, kteří projevili zájem v dotazníkovém řízení. Pan Syrovátko navrhuje zjistit svoz bioodpadu do hnědých popelnic a kombinovat s kompostéry.

 

Hlasování:          ANO:              11                       NE:                    0                      ZDRŽEL SE:          0 

 

ZO schvaluje nákup kompostérů za maximální částku 130 000 Kč s tím, že kompostéry budou následně pronajaty občanům, kteří projevili o pronájem zájem, a to na dobu 5 let, za nájemné ve výši kupní ceny kompostéru ponížené o 1 500 Kč a se závazkem obce k převedení kompostéru do vlastnictví nájemce za 1 Kč po uplynutí nájmu.

 

11. Diskuse

 

12. Závěr

 

 Starosta ukončil schůzi v 19.35 hod.

  

Usnesení ZO č. 2/2017 ze dne 6. 3. 2017

 

ZO schvaluje:

1. Zahájení, doplnění a schválení programu.

2. Volbu návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky.

3. Spolufinancování způsobilých výdajů ve výši 5 200 EUR (tj. 140 500 Kč) a všech případně vzniklých nezpůsobilých výdajů česko-polského projektu Kultura a spolupráce se vyplatí nám všem, registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000080.

4. Kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a panem Jaroslavem Černým na prodej pozemku p.č. 790/6 o výměře 60 m2  v celkové výši 6 000 Kč.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků č. 3294 ze dne 28.11.2008 s firmou ZEPO Bohuslavice, a.s. 

6. Záměr prodat část obecního pozemku p.č. 210 v k.ú. Bohuslavice nad Metují.

7. Nabídku firmy PROIS, a.s  Hradec Králové na vypracování zjednodušené projektové dokumentace stavby obecního úřadu Bohuslavice čp. 175 v celkové výši 43 076 Kč s DPH.

8.  Příkazní smlouvu s Městskou knihovnou Nové Město nad Metují.

9.  Záměr odkupu pozemků Sokolské zahrady v Bohuslavicích do maximální výše 500 000 Kč a pověřuje starostu dalším jednáním s TJ Sokol.

10. Nákup kompostérů za maximální částku 130 000 Kč s tím, že kompostéry budou následně pronajaty občanům, kteří projevili o pronájem zájem, a to na dobu 5 let za nájemné ve výši kupní ceny kompostéru ponížené o 1 500 Kč a se závazkem obce k převedení kompostéru do vlastnictví nájemce za 1 Kč po uplynutí nájmu.

 

 

 

 

Zapsala dne:                pí. Pultarová, dne 6. 3. 2017

Ověřovatelé zápisu:     pí. Voborníková, p. Novotný

Návrhová komise:        pí.

 

 

 

Zápis ověřují:               pí. Voborníková                 …………………………. 

        

                                   p. Novotný                             …..…....……………………                                                                                 

 

 

 

 

Schvaluje:                           p. Jiří Tojnar, starosta obce               …………………………........

 

 

 

Přílohy:

- návrh kupní smlouvy

- dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu zemědělských pozemků

- žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 210

- příkazní smlouva Městská knihovna Nové Město nad Metují

 

Vyvěšeno: 8. 3. 2017

Datum sejmutí: 24. 3. 2017

Zpět