Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 5. 2018

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 19 až 23°C. Noční teploty 11 až 7°C.

Mobilní verze

mobilní verze webu

Bannery

1

2

3

45

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 308
TÝDEN: 2375
CELKEM: 265466

Navigace

Obsah

Zpět

Usnesení a Zápis ZO ze dne 2.05.2018

Zápis č. 3/2018

 

 

z veřejného jednání zastupitelstva obce Bohuslavice, konaného dne 2. 5. 2018 od 18:00 hodin v kanceláři starosty obce.

 

Přítomni:               Tojnar Jiří, Nývlt Vlastimil, Vaňát Petr, Novotný Pavel, Syrovátko Josef, Voborníková Ilona, Zítko Jaroslav, Kvirenc Radek, Kyral Roman, Hladíková Jana, Menclová Miluše

 

Omluveni:             -             

               

Program:

 

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

3. Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice a schválení Závěrečného         

     účtu za rok 2017

5. Účetní závěrka obce Bohuslavice za rok 2017

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2017

7. Mikroprojekt „Poznejme se navzájem“

8. Mikroprojekt „Bohuslavice-Pieszyce budou atraktivní ještě více“

9. Dotace na podporu územně plánovacích dokumentací obcí 2018

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

11. Smlouva o smlouvě budoucí darovací

12. Směrnice č.1/2018 rezerva na obnovu kanalizace

13 Cenová nabídka f. PRESSKAN systém, a. s.

14. Počet členů zastupitelstva pro příští volební období

15. Žádost Domova sv. Josefa

16. Žádost Spolku přátel Bohuslavic

17. Kupní smlouva na pozemek p. č. 817/5 a 817/6

18. Kupní smlouva na pozemek p. č. 817/7

19. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 548/2

20. Žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 163/2

21. Výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ

22. Informace o zřízení pošty Partner

23. Vydání kompetence na provedení rozpočtového opatření

24. Rozpočtové opatření č. 2/2018

25. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

26. Informace o připravovaném knižním projektu

27. Diskuse

28. Závěr

 

 

 

 

 

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

Starosta zahájil schůzi v 18:00 hodin, přivítal přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné. Usnesení z minulého zastupitelstva bylo řádně zveřejněno na úřední desce, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, a tudíž je považováno za schválené. Starosta poté přečetl navržený program schůze.

Hlasování:             ANO:           11                        NE:         0                     ZDRŽEL SE:          0

Doplněný program byl jednohlasně schválen.

 

 

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

Návrhová komise:               pí. Menclová, p. Nývlt

Ověřovatelé zápisu:           pí. Voborníková, p. Novotný    

Zapisovatelka:                      pí. Čudová

Hlasování:             ANO:           11                      NE:             0                   ZDRŽEL SE:          0

Návrhová komise, ověřovatelé a zapisovatelka byli schváleni.

 

3. Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice

Starosta představil zastupitelům nového ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice, kterým je od 1. 8. 2018 jmenován

Mgr. Zdeněk Stuchlík.

ZO bere na vědomí.

 

4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice a schválení Závěrečného účtu za rok 2017

ZO bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2017 a Závěrečným účtem za rok 2017.

Hlasování:             ANO:           10                     NE:             0                  ZDRŽEL SE:        1 (p. Syrovátko)

ZO schvaluje Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a zároveň konstatuje, že Závěrečný účet za rok 2017 bude v souladu s platnými předpisy.

 

5. Účetní závěrka obce Bohuslavice za rok 2017

ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou obce Bohuslavice za rok 2017.

Hlasování:             ANO:          10                       NE:              0                  ZDRŽEL SE:         1 (p. Syrovátko)

ZO schvaluje účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2017.

 

6. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2017

ZO bylo seznámeno s účetní závěrkou ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2017.

Hlasování:             ANO:         11                        NE:              0                  ZDRŽEL SE:          0

ZO schvaluje účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2017 s kladným hospodářským výsledkem a schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 202 957,82 Kč do fondu investic školy.

 

7. Mikroprojekt „Poznejme se navzájem“

ZO bylo seznámeno s mikroprojektem v Euroregionu Glacensis s názvem „Poznejme se navzájem“ reg.číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001453 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23 078,54 EUR.

Hlasování:             ANO:        11                         NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje mikroprojekt „Poznejme se navzájem“ reg.číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001453 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23 078,54 EUR.

 

8. Mikroprojekt „Bohuslavice-Pieszyce budou atraktivní ještě více“

ZO bylo seznámeno s mikroprojektem v Euroregionu Glacensis s názvem „Bohuslavice-Pieszyce budou atraktivní ještě více“ reg .číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001460 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 33 393,50 EUR.

Hlasování:             ANO:      11                          NE:            0                    ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje mikroprojekt „Bohuslavice-Pieszyce budou atraktivní ještě více“ reg . číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001460 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 33 393,50 EUR.

 

 

 

9. Dotace na podporu územně plánovacích dokumentací obcí 2018

ZO bylo seznámeno s dotací ve výši 400 000 Kč z podprogramu 117DO510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační titul Územní plán rok 2018 a s podanou žádostí na vypracování nového územního plánu obce Bohuslavice.

Hlasování:             ANO:      11                           NE:              0                  ZDRŽEL SE:          0

ZO schvaluje přijetí dotace ve výši 400 000 Kč z podprogramu 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační titul Územní plán rok 2018.

 

10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

ZO bylo seznámeno se Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Bohuslavice a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3.

Hlasování:             ANO:      11                          NE:              0                  ZDRŽEL SE:          0

ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Bohuslavice a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3.

 

11. Smlouva o smlouvě budoucí darovací

ZO bylo seznámeno se Smlouvou o smlouvě budoucí darovací mezi obcí Bohuslavice a Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, Hradec Králové.   Z důvodu připravované rekonstrukce komunikace II/308 přes obec Bohuslavice, obec daruje potřebné pozemky Správě silnic. Jedná se o část pozemku p. č. 50 o výměře 23 m², část pozemku p. č. 177/1 o výměře 3 m², část pozemku p. č. 176/3 o výměře 97 m² vše v k. ú.  Bohuslavice nad Metují.

Hlasování:             ANO:      11                           NE:              0                  ZDRŽEL SE:           0

ZO schvaluje záměr darovat část pozemku p. č. 50 o výměře 23 m², část pozemku p. č. 177/1 o výměře 3 m², část pozemku p. č. 176/3 o výměře 97 m² vše v k. ú. Bohuslavice nad Metují.

 

12. Směrnice č.1/2018 rezerva na obnovu kanalizace

ZO bylo seznámeno s navrženou směrnicí č.1/2018.

Odloženo na další jednání ZO.

 

13. Cenová nabídka f. PRESSKAN systém, a. s.

ZO bylo seznámeno s cenovou nabídkou firmy PRESSKAN systém, a. s., Prostějov ve výši 298 550 Kč na nákup komponentů pro vybudování nových přípojek tlakové kanalizace v obci.

Hlasování:             ANO:      11                        NE:              0                   ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje cenovou nabídku firmy PRESSKAN systém, a. s., Prostějov ve výši 298 550 Kč.

 

14. Počet členů zastupitelstva pro příští volební období

ZO bylo seznámeno s nutností nejpozději 85 dnů před dnem voleb do zastupitelstev obcí schválit počet členů budoucího zastupitelstva.

Hlasování:             ANO:      11                        NE:             0                    ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje 11 členů zastupitelstva obce pro příští volební období.

 

15. Žádost Domova sv. Josefa

ZO bylo seznámeno se žádostí Domova sv. Josefa v Žirči o finanční podporu.

Hlasování:             ANO:        11                       NE:             0                    ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje finanční dar Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 15 000 Kč.

 

16. Žádost Spolku přátel Bohuslavic

ZO bylo seznámeno s žádostí nově vzniklého Spolku přátel Bohuslavic o finanční příspěvek na spolufinancování kulturních akcí určených pro širokou veřejnost a zejména pro obyvatele Bohuslavic.

Hlasování:             ANO:         10                      NE:             0                    ZDRŽEL SE:            1 (p. Novotný)

ZO schvaluje finanční dar ve výši 29 500 Kč pro Spolek přátel Bohuslavic.

 

 

 

 

 

 

17. Kupní smlouva na pozemek p. č. 817/5 a 817/6

ZO bylo seznámeno s kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Erikou Lopatářovou a Danielem Vlachem na prodej obecních pozemků p. č. 817/5 o výměře 6 m² a 817/6 o výměře 43 m², které vznikly oddělením částí pozemku p. č. 817/1 v k. ú. Bohuslavice nad Metují.

Hlasování:             ANO:      11          NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a Erikou Lopatářovou a Danielem Vlachem na prodej obecních pozemků p. č. 817/5 o výměře 6 m² a 817/6 o výměře 43 m², které vznikly oddělením částí pozemku p. č. 817/1 v k. ú. Bohuslavice nad Metují v celkové výši 4 900 Kč.

 

18. Kupní smlouva na pozemek p. č. 817/7

ZO bylo seznámeno s kupní smlouvou mezi obcí Bohuslavice a Alešem Smolou a Radkem Smolou na prodej obecního pozemku p. č. 817/7 o výměře 66 m², které vznikly oddělením části pozemku p. č. 817/1 v k. ú. Bohuslavice nad Metují.

Hlasování:             ANO:      11          NE:              0                  ZDRŽEL SE:            0

ZO schvaluje kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a Alešem Smolou a Radkem Smolou na prodej obecního pozemku p. č. 817/7 o výměře 66 m², který vznikl oddělením části pozemku p. č. 817/1 v k. ú. Bohuslavice nad Metují v celkové výši 6 600 Kč.

 

19. Žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 548/2

ZO bylo seznámeno s žádostí pana Dominika Záruby o odkoupení části obecního pozemku p. č. 548/2.

Hlasování:             ANO:        0          NE:              8                ZDRŽEL SE:           3 ( p. Tojnar, pí.Voborníková, p.Zítko)

ZO neschvaluje žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 548/2.

 

20. Žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 163/2

ZO bylo seznámeno s žádostí pana Jiřího Zítky o odkoupení obecního pozemku p. č. 163/2.

Hlasování:             ANO:      0             NE:              8                 ZDRŽEL SE:          3 ( p. Vaňát, pí. Voborníková, p.Nývlt)

ZO neschvaluje žádost o odkoupení části obecního pozemku p. č. 163/2.

 

21. Výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ

ZO bylo seznámeno s průběhem výběrového řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ Bohuslavice.

Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce.

ZO bere na vědomí.

 

22. Informace o zřízení pošty Partner

ZO bylo seznámeno s podmínkami České pošty na zřízení a provozování pošty Partner v Bohuslavicích.

Odloženo na další jednání ZO.

 

23. Vydání kompetence na provedení rozpočtového opatření

Starosta požádal ZO o vydání kompetence na provádění rozpočtových opatření, zejména na konci kalendářního roku.

ZO bere na vědomí.

 

24. Rozpočtové opatření č. 2/2018

ZO bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č. 2/2018.

Hlasování:             ANO:      11           NE:              0                  ZDRŽEL SE:         0

ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.  

 

25. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy

ZO bylo seznámeno se Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvou o právu provést stavbu č.: IZ-12-2000540/VB/1 mezi obcí Bohuslavice a ČEZ Distribuce,a.s.

Hlasování:             ANO:      11           NE:              0                  ZDRŽEL SE:           0

ZO schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IZ-12-2000540/VB/1.

 

 

26. Informace o připravovaném knižním projektu

Mgr. Milan Školník informoval o připravované knize o historii obce, jejíž pracovní úryvky budou průběžně publikovány ve zpravodaji.

ZO bere na vědomí.

 

27. Diskuse

pí. V. Netolická - žádost o nápravu zatékání střešními okny

p.  J. Tojnar - opatrovnictví obce pro paní  J. Zsilinszkou

p.  Vaňát - zápis ze školské rady na příštím jednání ZO

 

 

28. Závěr

P. starosta poděkoval všem přítomným za účast a ukončil schůzi ve 20.15 hodin.

 

Usnesení ZO č. 3/2018 ze dne 2. 5. 2018

 

ZO schvaluje:

1. Zahájení, doplnění a schválení programu

2. Volba návrhové komise, ověřovatelů a zapisovatelky

3. Závěrečný účet za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s výhradami a zároveň konstatuje, že Závěrečný účet za rok 2017 bude v souladu s platnými předpisy.

4. Účetní závěrku obce Bohuslavice za rok 2017.

5. Účetní závěrku ZŠ a MŠ Bohuslavice za rok 2017 s kladným hospodářským výsledkem a schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ve výši 202 957,82 Kč do fondu investic školy.

6. Mikroprojekt „Poznejme se navzájem“ reg.číslo CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0001453 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 23 078,54 EUR.

7. Mikroprojekt „Bohuslavice-Pieszyce budou atraktivní ještě více“ reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001460 s celkovými způsobilými výdaji ve výši 33 393,50 EUR.

8. Přijetí dotace ve výši 400 000 Kč z podprogramu 117D0510 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí - dotační titul Územní plán rok 2018.

9. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí Bohuslavice a firmou Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3.

10. Záměr darovat část pozemku p. č. 50 o výměře 23 m², část pozemku p. č. 177/1 o výměře 3 m², část pozemku p. č. 176/3 o výměře 97 m² vše v k. ú. Bohuslavice nad Metují.

11. Cenovou nabídku firmy PRESSKAN systém, a. s., Prostějov ve výši 298 550 Kč.

12. 11 členů zastupitelstva obce pro příští volební období.

13. Finanční dar Domovu sv. Josefa v Žirči ve výši 15 000 Kč.

14. Finanční dar ve výši 29 500 Kč pro Spolek přátel Bohuslavic.

15. Kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a Erikou Lopatářovou a Danielem Vlachem na prodej obecních pozemků p. č.817/5 o výměře 6 m² a 817/6 o výměře 43 m², které vznikly oddělením částí pozemku p. č. 817/1 v k. ú. Bohuslavice nad Metují v celkové výši 4 900 Kč.

16. Kupní smlouvu mezi obcí Bohuslavice a Alešem Smolou a Radkem Smolou na prodej obecního pozemku p. č. 817/7 o výměře 66 m², který vznikl oddělením části pozemku p. č. 817/1 v k. ú. Bohuslavice nad Metují v celkové výši 6 600 Kč.

17. Rozpočtové opatření č. 2/2018.  

18. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.: IZ-12-2000540/VB/1.

 

 

ZO bere na vědomí :

1. Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Bohuslavice

2. Výběrové řízení na rekonstrukci sociálního zařízení v ZŠ

3. Vydání kompetence na provedení rozpočtového opatření

4. Připravovaný knižní projekt o historii obce

 

 

Odkládá se:

Směrnice č.1/2018 rezerva na obnovu kanalizace

Informace o zřízení pošty Partner

 

 

Zapsala dne:                pí. Čudová,  2. 5. 2018

Ověřovatelé zápisu:     pí. Voborníková, p. Novotný

Návrhová komise:        pí. Menclová, p. Nývlt

 

 

Zápis ověřují:               pí. Voborníková                 …………………………. 

        

                                         p. Novotný                        ……....………………………                                                                               

Schvaluje:                     p. Jiří Tojnar, starosta obce  …………………………........

 

Vyvěšeno: 9. 5. 2018

Datum sejmutí: 25. 5. 2018

Zpět